Pałac Wielkich Mistrzów w średniowieczu (funkcja i struktura)

Przeprowadzone dotychczas badania pozwalają w znacznym stopniu odczytać historię budowy i funkcji Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku i stwierdzić, że była to najbardziej innowacyjna i postępowa budowla rezydencjonalna późnego średniowiecza, którą cechuje wiele wyprzedających swoją epokę rozwiązań technologicznych, strukturalnych i stylistycznych. Warto podkreślić także logiczną konsekwencję pod względem planowania, leżącą u podstaw koncepcji architektonicznej. Struktura użytkowa budowli została zaplanowana w najdrobniejszym szczególe i na podstawie analizy tejże budowli, zachowanej w znacznym stopniu w nienaruszonym stanie, oraz szeregu ówczesnych źródeł pisanych, można tę strukturę niemal w pełni zrozumieć i zrekonstruować. Tego rodzaju perfekcyjnie przemyślana i przełożona na język realnie istniejącej architektury budowla rezydencjonalna bez wątpienia musi zostać zaliczona do najwybitniejszych osiągnięć późnośredniowiecznej architektury świeckiej.

Datowanie starszego Pałacu Wielkich Mistrzów

Dotychczas nie były znane żadne ówczesne źródła pisane, odnoszące się do historii budowy Pałacu. Stąd też propozycje datowania są w literaturze przedmiotu bardzo różne. Od połowy XIX wieku, dzięki badaniom Ferdynanda von Quast, wiadomo także, że dzisiejsza wspaniała budowla miała skromniejszą poprzedniczkę, której datowanie jednak budziło znaczne kontrowersje. Badania dendrochronologiczne belek więźby dachowej (przeprowadzone w ramach niniejszego projektu przez Alexandra Koniecznego z Torunia) pozwoliły uzyskać wiarygodne podstawy do datowania obydwu zasadniczych faz budowy Pałacu. Okazało się, że w północnej partii pałacu (nad mieszkaniem wielkiego mistrza) zachowała się prawie cała więźba dachowa, jeszcze z oryginalnych belek pochodzących z XIV wieku. (Il. 1) Większość belek została pozyskana w okresie ok. 1383/84, niektóre są jednak 50 lat starsze (1332/33) i stanowią niewątpliwie wtórnie wykorzystany materiał z dachu pierwszego pałacu. Odkrycie to jest pewną sensacją, ponieważ panowało powszechne przekonanie, że w całym zespole zamku malborskiego, ze względu na liczne zniszczenia i odbudowy w epoce nowożytnej, żadne oryginalne konstrukcje dachowe się nie zachowały. Także w pozostałych przestrzeniach dachowych Pałacu znajdują się liczne użyte wtórnie XIV-wieczne belki, tak że dane dotyczące budowy rezydencji, pozyskane na podstawie wyników badań dendrochronologicznych, pozwalają na przekonujące datowanie zasadniczych faz budowlanych.

Zatem starszy Pałac wzniesiono bezpośrednio po objęciu urzędu wielkiego mistrza przez Luthera von Braunschweig (1331-1335), z wykorzystaniem murów istniejącego budynku gospodarczego. Luther zlecił wzniesienie nowego budynku - własnej kaplicy (patrz niżej), co także znajduje potwierdzenie w ówczesnych zapisach kronikarskich. Dzięki badaniom źródłowym możliwe było poza tym stwierdzenie, że wielki mistrz dopiero od 1333 r. wystawiał dokumenty we własnym budynku, co dokładnie potwierdza datowanie, będące wynikiem badań dendrochronologicnych. Pozwala to na zweryfikowanie tez dominujących w dotychczasowym stanie badań, zgodnie z którymi pierwszy Pałac miałby być wzniesiony już bezpośrednio po przeniesieniu się wielkiego mistrza do Malborka w 1309 r. Dzięki niniejszemu projektowi badawczemu wykazano, że w rzeczywistości upłynęło ponad 20 lat pomiędzy przeniesieniem siedziby wielkiego mistrza do Malborka, a budową pierwszego Pałacu. Znajduje to również historyczne uzasadnienie, ponieważ dopiero za Luthera von Braunschweig polityczna i finansowa pozycja wielkiego mistrza w Prusach była na tyle zabezpieczona, że dawała możliwości utworzenia i utrzymania własnego dworu. Ponadto Luther, jako syn księcia rzeszy, miał zupełnie inną możnowładczą świadomość, różniącą go od rządzących przed nim, a wywodzących się z niższych rodów szlacheckich wielkich mistrzów. (Il. 2) Budowa rezydencji właściwej księciu odpowiadała tej świadomości. W końcu za czasów wcześniejszego wielkiego mistrza dokonało się w Prusach przejście od dworu wędrującego do władzy rezydencjonalnej, co wymagało z kolei nowej rezydencjonalnej budowli, adekwatnej do nowego sposobu sprawowania władzy. Wielki mistrz urzędował ponad połowę roku w Malborku i sprawował tym samym stacjonarne rządy. Pewne i historycznie ugruntowane datowanie pierwszego pałacu pozwala jednoznacznie wyjaśnić istotną kwestię powstania i wczesnej historii budowlanej Pałacu.

Datowanie nowego Pałacu Wielkich Mistrzów

Przywołane wyżej badania dendrochronologiczne przyniosły także wiarygodne wskazówki do rekonstrukcji rozbudowy Pałacu Wielkich Mistrzów, w nowych, wspaniałych formach. Nastąpiła ona w pierwszym etapie (budynek północny z właściwym mieszkaniem wielkiego mistrza) ok. 1385 r. Najmłodsze partie dachu zostały odwiązane w 1395 r., co umożliwia dokładne określenie czasu budowy. Zatem budowlę zaszeregować należy jako nieco starszą niż przyjmowano w dotychczasowych badaniach. Za inicjatora rozbudowy uznać należy wielkiego mistrza Konrada Zöllner von Rotenstein (1382-1390). Za jego czasów wprowadzonych zostało szereg innowacji w sprawach administracyjnych (np. przyjęcie systemu ksiąg urzędowych), co prowadziło do wyraźnego wzrostu znaczenia kancelarii wielkiego mistrza. Jak wynika z analizy sposobu użytkowania budowli, kancelaria zajmowała obydwie dolne kondygnacje nowego Pałacu i stanowiła tym samym rzeczywisty i znaczeniowy fundament sprawowania rządów. W sumie powierzchnia użytkowa stojąca do dyspozycji wielkiego mistrza zwiększyła się ponad trzykrotnie (w stosunku do starego Pałacu). (Il. 3) Na zwiększone potrzeby w odniesieniu do powierzchni, obok rozbudowy kancelarii, wpływ miała przede wszystkim chęć zwiększenia komfortu mieszkalnego wielkiego mistrza i wielkich dostojników (założenie nowoczesnych apartamentów) jak też rozbudowa przestrzeni reprezentacyjnej, poprzez wprowadzenie kilku sal zebrań i sal obrad.

Chociaż Pałac Wielkich Mistrzów na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardzo jednolitego pod względem formy, to posiada on we wschodniej (zwróconej w stronę dziedzińca) partii bardzo skomplikowaną strukturę budowlaną, co ma swoją przyczynę w zintegrowaniu starszych murów w obrębie nowego gmachu, wynika także z kolejnych przebudów. Przekonującej interpretacji i datowania tej struktury budowlanej dotychczas brakuje. Dzięki powiązaniu wspomnianych w poprzednim akapicie nowych ustaleń w odniesieniu do datowania z aktualną inwentaryzacją pomiarowo-rysunkowo, powstałym na bazie wykonanego w ramach niniejszego projektu skaningu 3D, po raz pierwszy możliwe stało się stworzenie przekonującego rozwarstwienia chronologicznego budowli. (Il. 4) Rozwarstwienie to zostało opracowane w najdrobniejszym szczególe, jest w znacznym stopniu ukończone i do wiosny 2018 r., po wprowadzeniu ostatnich poprawek i opracowaniu graficznym rzutów wszystkich kondygnacji i wszystkich przekrojów, gotowe będzie do publikacji.

Dzięki powiązaniu badań z zakresu historii budowlanej i badań źródłowych możliwym stało się precyzyjne zrekonstruowanie pierwotnych funkcji, w obrębie poszczególnych kondygnacji, jak też pomieszczeń (i tym samym także oryginalnej koncepcji rozplanowania) Pałacu. (Il. 5) Istniały więc trzy zorganizowane horyzontalnie poziomy funkcjonalne: przestrzeń kancelarii na obydwu dolnych kondygnacjach Pałacu (poziom 1 i 2), kondygnacja wielkich dostojników z ośmioma w sumie mieszkaniami o różnym standardzie, dla najwyższych urzędników Zakonu, na położonym powyżej poziomie 3 i w końcu najwyższa kondygnacja wielkiego mistrza (poziom 4), z pomieszczeniami mieszkalnymi (część północna) i salami reprezentacyjnymi (część południowa). Pomiędzy traktem mieszkalnym a reprezentacyjnym poziomu 4 przebiegała bogato ukształtowana sień, jako oś komunikacyjna dla odwiedzających. Każdy z trzech poziomów funkcjonalnych posiadał osobne wejście z dziedzińca Zamku Średniego. Na kondygnację wielkiego mistrza wiodły szerokie paradne schody o wygodnej wysokości stopni. Dolne kondygnacje Pałacu dostępne były poprzez proste korytarze. Dla dla służby istniał natomiast ukryty w grubości murów system kręconych schodów dla służących i pracowników kancelarii.

Hierarchiczna struktura budowli i piano nobile

Analiza układu funkcjonalnego i komunikacyjnego Pałacu Wielkich Mistrzów pozwala odczytać, jak architekt kształtował i wyposażał każde wnętrze, adekwatnie do specyficznych, wyznaczonych przez zleceniodawcę wymagań użytkowych oraz jak pomysłowym systemem komunikacyjnym te wnętrza połączył. Architektura Pałacu Wielkich Mistrzów nie ogranicza się jednak tylko do zadziwiającej funkcjonalności i wewnętrznej logiki struktury przestrzennej. Mistrz budowlany, wprowadzając detal architektoniczny na poszczególne kondygnacje i do kolejnych grup pomieszczeń, zwracał szczególną uwagę na to, aby zróżnicowanie funkcjonalne znalazło swoje odzwierciedlenie także w przekazie estetycznym i symbolicznym, wyrażonym za pomocą detalu architektonicznego. Powstała w ten sposób wyraźna hierarchia w strukturze architektonicznej i dekoracyjnym wyposażeniu Pałacu. Istniała zarówno ranga kondygnacji, rosnąca od dołu ku górze, jak i znaczenie pomieszczeń, rosnące od wschodu na zachód. (Il. 6) Przestrzeganie rangi i hierarchii było jednym z podstawowych elementów średniowiecznego społeczeństwa. Każdy człowiek miał swoje dokładnie zdefiniowane miejsce w stanowym systemie lub wewnątrz jakiejś korporacji, jak zakon krzyżacki. Zwracano baczną uwagę na to, aby przydzielona ranga społeczna została zachowana i respektowana. Dotyczyło to także organizacji przestrzennej rezydencji wielkiego mistrza. Dla wielkiego mistrza zarezerwowana została najwyższa kondygnacja, jako miejsce do mieszkania i reprezentacyjne. Jeden stopień niżej mieszkali ważni dostojnicy oraz przydzieleni wielkiemu mistrzowi kompani. Kolejny stopień niżej miejsce znalazła kancelaria i jej pisarze.

Architektoniczne wyposażenie pomieszczeń odpowiadało randze ich funkcji oraz mieszkańców. Cechami, które to określają są w pierwszym rzędzie powierzchnia i wysokość pomieszczeń. Wysokość pomieszczeń zwiększa się konsekwentnie od dolnej do najwyższej kondygnacji. (Il. 7) W obrębie reprezentacyjnego piętra wielkiego mistrza istnieje także zróżnicowanie wysokości pomieszczeń od wschodu ku zachodowi: położony w zachodniej partii Letni Refektarz jest wyższy niż przylegający doń Refektarz Zimowy, podczas gdy sąsiadująca od wschodu Izba Rady była najniższa. Także w głównej sieni czytelne jest to zróżnicowanie wysokości, ponieważ zachodni odcinek przewyższa znacznie wschodnią część sieni. Na kondygnacji dostojników wyraźne jest zróżnicowanie wielkości powierzchni pomieszczeń, odzwierciedlające ich rangę. Największą powierzchnię mieszkalną oferowały oba apartamenty wielkich dostojników, zlokalizowane po stronie zachodniej, podczas gdy pomieszczenia dla kompanów i pozostałych dostojników, położone we wschodniej partii, były znacznie mniejsze.

Hierarchiczne zróżnicowanie kondygnacji i pomieszczeń czytelne jest jednak także w przypadku detalu architektonicznego. Najbardziej przekonującym przykładem zdają się być filary sklepień. (Il. 8) Na dolnym poziomie 1 filary są niskie i mają proste opracowanie: wykonane z granitu o surowej powierzchni, posiadają wysokość 2,05m i w przekroju poziomym są kwadratowe. Bazy i kapitele tworzą proste fazowane płyty. Filary na znajdującym się powyżej poziomie 2 liczą 2,9m wysokości, wykonane są także z granitu o surowej powierzchni i posiadają przekrój ośmioboczny. Filary na poziomie 3 mają 3,35m wysokości i także ośmioboczny przekrój, jednak stanowiący ich budulec granit został wyszlifowany, ma więc gładką, wyżej cenioną powierzchnię. Także bazy posiadają tu znacznie bardziej elegancką formę niż miało to miejsce na obydwu dolnych kondygnacjach. Filary o najbardziej szlachetnej formie znajdują się na poziomie 4. Centralna podpora Zimowego Refektarza liczy ok. 3,3m wysokości, posiada gładką, granitową powierzchnię, ośmioboczny przekrój oraz elegancką bazę. Najbardziej wyrafinowaną formę posiada filar w Letnim Refektarzu o wysokości 4,7m, ośmiobocznym przekroju, gładkiej powierzchni i w pełni ukształtowanym kapitelu. Dodatkowo trzon filara zwęża się poprzez uskok, co optycznie podkreśla jego delikatność i elegancję.

Filary stanowią dobry przykład, pozwalający prześledzić, z jaką dbałością mistrz budowlany indywidualnie i w zróżnicowany sposób kształtował pojedyncze elementy budynku rezydencji. Odnosi się to jednak nie tylko do filarów lecz do całego zespołu detalu architektonicznego, okien (Il. 9), portali (Il. 10), sklepień i konsol. Jeżeli się zwróci uwagę na te subtelności w kształtowaniu detalu to widać, że każde pomieszczenie – stosownie do swojej funkcji i rangi w obrębie hierarchii budynku – cechuje specyficzny repertuar form. Podstawowe, wyjściowe formy poszczególnych elementów są przy tym zawsze podobne, np. wszystkie filary posiadają kwadratowy bądź ośmioboczny przekrój, wszystkie okna są prostokątne z krzyżem okiennym, wszystkie portale mają nadproże proste lub w kształcie łuku segmentowego. Mistrz budowlany przy aranżacji architektonicznego wyposażenia wnętrz stosował zawsze te same podstawowe formy, zmieniając je jednak za każdym razem w małych, często ledwo dostrzegalnych szczegółach, w żadnym wypadku nie wprowadzając radykalnych kontrastów. Powstała w ten sposób budowla, która z jednaj strony zachowała znaczną stylistyczną jedność, a z drugiej strony, w ramach tej jednolitości wyczuwalna jest bardzo subtelna gradacja.

Prywatna kaplica wielkiego mistrza obecna jest w krótszych bądź dłuższych przyczynkach, jako przedmiot rozważań badaczy Malborka, od wczesnego XIX wieku. (Il. 11) Nie była jednak nigdy dotąd w centrum zainteresowania. Otwarte pozostają w szczególności takie kwestie jak geneza architektoniczna i historia percepcji, jak również aspekt dwukondygnacyjności czy przyczyny rozbudowy kaplicy pod koniec XIV wieku. Dzięki aktualnym badaniom udało się ustalić datowanie kaplicy na okres rządów Luthera von Braunschweig (1331-1335). Typ i usytuowanie kaplicy są w kontekście architektury Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach bardzo nietypowe. Wzniesiona w eksponowanym miejscu, zamknięta poligonalnie podwójna kaplica należała do ekskluzywnych, powiązanych z władzą typów kościoła. Można stąd wnioskować, że Luther von Braunschweig orientował się w zachodniej tradycji kaplic związanych z ośrodkami władzy, mimo że nie można tu wskazać bezpośredniego wzorca. Podwójna kaplica była od czasów kaplicy pałacowej w Akwizgranie Karola Wielkiego jednym ze standardowych modeli królewskich lub biskupich typów budowli sakralnych, przy siedzibach władców. Wybór takiej formy budowli, do tego czasu w państwie zakonnym nie występującej, bez wątpienia nie był przypadkowy. Odpowiada on doskonale poziomowi ambicji wielkiego mistrza, wywodzącego się z rodu książąt Rzeszy. Pod względem rozmiarów kaplica była raczej skromna, jednak formą architektoniczną i położeniem na dziedzińcu Zamku Średniego – jako wolnostojąca przed fasadą pierwszego Pałacu – wyraźnie zwracała uwagę. Potwierdza to ówczesne wyróżnienie budynku kaplicy w rymowanej kronice Mikołaja von Jeroschin, który ją wyraźnie docenił, jako szczególne architektoniczne osiągnięcie Luthera von Braunschweig: „dî capelle wart ûf gesat, dî nû in schôner zîrde stât“.

W ciągu kilku lat idea dwukondygnacyjnego i zamkniętego poligonalnie chóru dwukrotnie znalazła bezpośrednie naśladownictwo w architekturze sakralnej państwa zakonnego. Wielki mistrz Dietrich von Altenburg (1335-1341) zlecił zaraz po objęciu urzędu rozbudowę kościoła konwentualnego w Malborku, przy czym przedłużony nowy chór kościoła przejął od kaplicy zarówno poligonalne zamknięcie jak też dolną kaplicę (Św. Anny, jako przyszłe miejsce spoczynku wielkich mistrzów). Jeszcze przed ukończeniem kościoła konwentualnego w 1344 r., biskup i kapituła katedralna pomezańska rozpoczęła z końcem 1342 r. budowę nowego chóru katedry w Kwidzynie, która – teraz w nieporównanie większej skali – przejęła malborski schemat. Także tutaj dolna kaplica poligonalnie zamkniętego chóru służyła jako miejsce spoczynku, tym razem dla pomezańskich biskupów i kanoników. Z pewnością malborski kościół konwentualny (nie zaś kaplica wielkiego mistrza) był bezpośrednim wzorcem dla katedry, punktem wyjścia dla przywołanego rozwoju typu architektonicznego była jednak kaplica, której budowę zainicjował Luther.

Ważnym wynikiem projektu badawczego było odkrycie kilku przestrzeni mieszkalnych na poziomie 3 (kondygnacja dostojników), które zaplanowane zostały według nowoczesnej wówczas koncepcji jako izby-apartamenty (według definicji Stephana Hoppe). (Il. 12) Istnienie liczącego trzy pomieszczenia apartamentu (izba mieszkalna, sypialnia, gabinet) z prywatną kaplicą, pozostającego do dyspozycji wielkiego mistrza i zlokalizowanego na poziomie 4, było wiadome (nawet jeśli funkcja poszczególnych pomieszczeń była częściowo błędnie interpretowana). Układ apartamentów dla wielkich dostojników na poniższej kondygnacji nie został jednak dotychczas rozpoznany, chociaż pomieszczenia te od czasu powstania zachowały się niemal bez zmian. Każdy z apartamentów składa się z jednej ogrzewanej izby mieszkalnej (z oddzielnym wejściem z sieni lub sali), nieogrzewanej sypialni (Il. 13) und einem kleinen Tresorraum. Für alle Appartements gemeinsam gab es eine i małego skarbca. Dla wszystkich apartamentów istniała jedna centralna toaleta, do której każdy z mieszkańców apartamentów posiadał własny klucz (co stwierdzono na podstawie adnotacji w ówczesnych rachunkach). Owe perfekcyjnie zaplanowane pomieszczenia mieszkalne są najstarszymi w Europie Środkowej izbami-apartamentami, których istnienie da się z taką pewnością stwierdzić i dowodzą czytelnej na wielu innych płaszczyznach innowacyjności Pałacu Wielkich Mistrzów w historii architektury mieszkalnej władców.

Pałac Wielkich Mistrzów oferował jak na ówczesne czasy wyjątkowo wysoki komfort mieszkalny. Większość pomieszczeń posiadała ogrzewanie, a na każdej kondygnacji znajdowała się centralna toaleta oraz dostęp do studni. Wnętrza w większości były jasno oświetlone przez liczne okna, a wszystkie poziomy funkcjonalne i grupy pomieszczeń dostępne były poprzez własne ciągi komunikacyjne lub schody.

Szczególnie imponująco jawi się komfort mieszkalny w Pałacu, w kontekście ogrzewania. W sumie dziewięć pomieszczeń było podłączonych do systemu ogrzewania gorącym powietrzem, obsługiwanego przez cztery piece (mieszczące się na poziomie 2 i 3). Były to z jednej strony sale zebrań (poza Letnim Refektarzem), z drugiej strony izby mieszkalne wielkiego mistrza i wielkich dostojników. (Il. 14) Szereg innych izb na niższych poziomach wyposażonych było w piece kaflowe. Jak na średniowieczne warunki tak duża liczba ogrzewanych pomieszczeń stanowi absolutnie wyjątkowy luksus.

Wzorcowy element infrastruktury, decydujący o wysokim komforcie mieszkalnym, stanowiły także trzy centralne toalety, znajdujące się w głównej sieni na trzech dolnych kondygnacjach. Nieczystości z toalet odprowadzane były przez szyby, mające ujście w przepływającej pod Pałacem Młynówce. Wszyscy mieszkańcy i pracownicy Pałacu mogli wygodnie i dyskretnie załatwić swoje potrzeby. W głównej sieni znajdował się także szyb studzienny, dostępny ze wszystkich kondygnacji. Woda służyła do mycia i czyszczenia, na co jednoznacznie wskazują umywalki do rąk i nóg w reprezentacyjnej sieni na piętrze wielkiego mistrza. (Il. 15)

Wziąwszy pod uwagę wszystkie elementy decydujące o komforcie i wygodzie mieszkania, przyznać trzeba, że Pałac Wielkich Mistrzów był chyba najbardziej luksusową i pod względem instalacji i rozwiązań technicznych najbardziej innowacyjną budowlą swojego czasu. Budowniczy musiał z góry zaplanować wszystkie przewody kominowe, rury przewodzące gorące powietrze, przewody ściekowe, szyby do odprowadzania nieczystości i szyby wodne i podczas prowadzenia budowy pilnować, aby murarze prawidłowo zainstalowali odpowiednie, szeroko rozgałęzione urządzenia w ścianach i sklepieniach Pałacu. Tak jak w nowoczesnych budynkach, musiał być do tego celu sporządzony plan instalacji. Było to podziwu godne i wyprzedzające swoje czasy osiągnięcie inżynierskie. Nie jest mi znany żaden porównywalny przykład w europejskiej architekturze rezydencjonalnej średniowiecza, który oferowałby analogiczny komfort.

Element jak dotąd nie stwierdzony w świeckiej architekturze europejskiej nigdzie poza Malborkiem stanowi pomysłowy system przejść dla służby na reprezentacyjnej kondygnacji Pałacu Wielkich Mistrzów. (Il. 16) Ukryte w grubości murów przejścia prowadziły do trzech lad szynkowni (Letni Refektarz, Zimowy Refektarz, sala przyjęć), przez które służba piwniczego – niewidoczna dla wielkiego mistrza i jego gości – podawać mogła do sali napoje i słodycze. Z przejścia dla służby szerokie kręcone schody prowadziły aż do piwnicy, gdzie przechowywane były zapasy wina, pitnego miodu i piwa wielkiego mistrza. Lady szynkowni można było zamknąć za pomocą drewnianych skrzydeł, były one otwierane tylko w razie potrzeby. Przed ladami znajdowały się kamienne ławy, na których stała zastawa do jedzenia i trunków. Rozlane płyny odprowadzane były, poprzez rowki na zewnętrznej krawędzi kamiennej płyty, do ołowianych rur wmurowanych w ścianę, które odprowadzały pomyje na zewnątrz. Dla tego rodzaju przemyślanego systemu przejść dla służby dotychczas nie odnaleziono drugiego, porównywalnego przykładu w europejskiej architekturze rezydencjonalnej. Być może w tym wypadku rzeczywiście można mówić o wynalazku autorstwa malborskiego budowniczego, stworzonym na życzenie zleceniodawcy.

Zadania realizowane w ramach projektu nie sprowadzają się jedynie do badań historii budowlanej Pałacu w wąskim rozumieniu lecz poszerzone zostały o próbę rozpoznania życia codziennego na płaszczyźnie prywatnej i reprezentacyjnej, rozgrywającego się w pomieszczeniach tej budowli. W tym celu zostały sprawdzone systematycznie wszystkie istotne średniowieczne źródła i zebrane wartościowe z tego punktu widzenia informacje. Dokonana następnie analiza dostarczyła bogatego materiału w odniesieniu do różnego rodzaju spotkań, zebrań i obrad w rezydencji (kapituła generalna, zwykła kapituła, zebrania stanów i miast, rada dostojników, nieformalne narady, posiłki dla dworu i inne) oraz w odniesieniu do grup osób, które odwiedzały wielkiego mistrza (zagraniczni książęta, inni zagraniczni goście, zagraniczni posłańcy i dyplomaci, zagraniczni heroldzi i muzycy, krajowi urzędnicy i posłańcy, zwykli pracownicy i poddani wielkiego mistrza). Zgromadzony materiał pozwala na głębsze spojrzenie w realia życia rezydencji w późnym średniowieczu.

Podsumowując należy stwierdzić, że Pałac Wielkich Mistrzów pod wieloma względami był niezwykle innowacyjną i wyprzedzającą swoje czasu budowlą europejskiej architektury rezydencjonalnej późnego średniowiecza. W odniesieniu do funkcjonalności i organizacji przestrzennej wnętrza, komfortu mieszkalnego, systemu apartamentów, postępowej stylistyki i wielu innych aspektów wyznaczał on nowe kryteria. Pałac Wielkich Mistrzów jawi się więc jako jedna z najwybitniejszych i najnowocześniejszych europejskich budowli świeckich swojego czasu.

Należy także wskazać na to, że badania Pałacu Wielkich Mistrzów są wzorcowym przykładem, ilustrującym, jak typowe instrumentarium badawcze w dziedzinie badań architektonicznych i historii architektury, przy optymalnych warunkach prowadzić może do niezwykle interesujących wyników.