Ponowne odkrycie i romantyczna restauracja Pałacu Wielkich Mistrzów

Przegląd i opracowanie przekazów źródłowych

Proces badawczy w ramach zagadnienia 2 koncentrował się najpierw na przejrzeniu i opracowaniu przekazów źródłowych z pierwszej połowy XIX wieku. W przeciwieństwie do badań nad średniowieczną historią budowlaną i historią użytkowania, bazujących na raczej skromnej bazie źródłowej, dla ‚romantycznej epoki‘ istnieje wręcz ogrom źródeł pisanych, które w pierwszym etapie zostały w całości przejrzane i usystematyzowane. Największy zespół akt znajduje się w dawnym Archiwum Odbudowy Zamku (Schlossbauarchiv), które jeszcze dziś mieści się w Pałacu Wielkich Mistrzów, nieprzypadkowo tam, gdzie już w średniowieczu była kancelaria i archiwum Zakonu. Założenie Archiwum Zarządu Odbudowy Zamku sięga rozporządzenia Theodora von Schön (Il. 1) z 1831 r., w myśl którego wszyscy biorący udział w pracach restauratorskich mieli przekazywać swoje dokumenty, w celu trwałego ich przechowywania w zamku. Dotyczyło to także korespondencji samego Schöna, którą uznać należy za główną spuściznę źródłową ‚romantycznej‘ epoki. Akta nadprezydenta są dla lat 1815-1825 zachowane kompletnie i stanowią najobszerniejszy i najbardziej obfitujący w informacje zespół. Jest to w sumie 12 poszytów, z których każdy liczy 300-400 stron. (Il. 2) Ponieważ Theodor von Schön sprawował nadzór nad pracami restauratorskimi i osobiście troszczył się także o wiele drobiazgów odnośnie do planowania i realizacji prac, korespondencja ta pod względem treści obejmuje bardzo szeroki zakres problemów. Znajduje się tam korespondencja z królem, książętami, ministrami, wysokimi urzędnikami, architektami, artystami, naukowcami i historykami, kierownikami budowy, rzemieślnikami oraz przedstawicielami szlachty i stanów z Prus Wschodnich i Zachodnich. (Il. 3) (Il. 4) Do odtworzenia ideologicznego tła i realizacji w praktyce projektu restauracji, korespondencja Schöna stanowi nieodzowny klucz.

Duże znaczenie posiada również korespondencja, notatki i manuskrypty Ludwiga Häblera (1768-1842), ewangelickiego pastora Malborka, który na zlecenie Schöna prowadził zarówno intensywne studia historyczne, dotyczące zamku i zakonu krzyżackiego, jak też badania architektury na potrzeby prac restauratorskich. Häbler pozostawił po sobie tysiące stron odpisów źródeł historycznych oraz obszerne manuskrypty rozpraw historycznych, dotyczących historii zakonu i zamku. Żadne z jego dzieł nie doczekało się publikacji, a w badaniach sporadycznie jedynie sięgano do notatek Häblera. Wraz z dziełami Ludwiga Wilhelma Häblera otwiera się nowy rozdział w badaniach nad historią budowlaną Malborka, który cechuje już nowoczesne naukowe podejście, ponieważ źródła historyczne i ślady czytelne w strukturze budowlanej obiektu zostały tu powiązane, w celu uzyskania nowych wyników w odniesieniu do historii architektury i historii funkcji rezydencji wielkiego mistrza. Chociaż nie posiadał on żadnego wykształcenia jako architekt czy inżynier, był Häbler w stanie wyciągnąć liczne trafne wnioski z analizy śladów w strukturze budowli. Także w odniesieniu do badań nad średniowiecznym etapem dziejów Pałacu Wielkich Mistrzów notatki i rozprawy Häblera mają duże znaczenie, ponieważ opisał on wiele dawnych elementów detalu architektonicznego, które nie zachowały się do dnia dzisiejszego. (Il. 5) Do tych informacji sięgnięto także w ramach prac nad zagadnieniem 1.

Kolejną ważną osobowością w kontekście wczesnych badań Malborka jest królewiecki dyrektor archiwum i profesor historii Johannes Voigt (1786-1863), który od Theodora von Schön otrzymał bezpośrednie polecenie gruntownego przeszukania zasobów archiwum w Królewcu, pod kątem informacji odnoszących się do historii budowy Malborka. (Il. 6) Voigt wypełnił to zadanie skrupulatnie i opublikował już w 1824 r. pierwszą obszerną monografię Malborka (VOIGT 1824), bazującą na licznych średniowiecznych źródłach, które odkrył on w archiwum i przeanalizował, w pierwszych latach restauracji zamku. Także odnalezienie podstawowych w kontekście badań nad średniowieczną historią Pałacu Wielkich Mistrzów ksiąg rachunkowych Zakonu (Tresslerbuch, Księga wydatków malborskiego komtura domowego) jest rezultatem tej właśnie kwerendy. Decydujące momenty wczesnej historii badań (jak np. odkrycie ksiąg rachunkowych) są wyczerpująco udokumentowane w korespondencji pomiędzy Voigtem a Häblerem. Intensywny kontakt listowny pomiędzy obydwoma uczonymi znajduje swoje odzwierciedlenie także w aktach Zarządu Odbudowy Zamku.

Jako trzecią osobę w utworzonym przez Theodora von Schön zespole badawczym należy wymienić Josepha von Eichendorff (1788-1857), który pomiędzy 1821 i 1831 r., jako współpracownik nadprezydenta, czynny był w Gdańsku i w Królewcu. Ów urzędnik-poeta szybko zintegrował się z grupą intelektualistów skupionych wokół Theodora von Schön, których troską były badania i koncepcja konserwatorska w odniesieniu do malborskiego zamku. Eichendorff w okresie gdańsko/królewieckim nie tylko ukończył swoje najsłynniejsze nowele („Aus dem Leben eines Taugenichts“) lecz także uczynił Malbork przedmiotem swojej twórczości literackiej, w wierszach oraz dramacie („Ostatni bohater Malaborka“, 1830). W 1844 r. napisał on na prośbę Theodora von Schöns esej historyczny o dziejach i restauracji Malborka („Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marienburg“). Ostatnie z przywołanych dzieł, które w historii literatury okresu romantyzmu pozostaje dotychczas prawie niedostrzegane, posiada w zespole akt Archiwum Odbudowy Zamku bogatą dokumentację, umożliwiającą wgląd w metodę pracy Eichendorffa, jako autora tekstów o charakterze historyczno-dydaktycznym. Ponadto z lat 20-tych XIX w. zachowały się liczne wzmianki źródłowe i opinie autorstwa Eichendorffa, rzucające światło na jego działalność jako pruskiego urzędnika, w zakresie kultury. W zasobach Archiwum Odbudowy Zamku jest w sumie kilkanaście listów Eichendorffa, które w dotychczasowych badaniach częściowo jeszcze pozostają nieznane.

Na koniec należy zwróć jeszcze uwagę na dużą ilość oryginalnych listów ówczesnych architektów, artystów i uczonych, kontaktujących się z Theodorem von Schön, w związku z Malborkiem. Wymienić należy tutaj np. Karla Friedricha von Schinkla, Johanna Adama Breysiga, Johanna Büschinga, Johanna Costenoble, Friedricha Fricka i Georga Mollera.

Zespół akt Archiwum Odbudowy Zamku obejmował nie tylko dokumenty pisane lecz także plany i rysunki, które jednak (jak zazwyczaj) zachowały się tylko częściowo. Jednak istnieją dwa rzuty z 1820 r. oraz kompletna dokumentacja stanu zachowania odkrytej ponownie w 1818 r. kaplicy wielkiego mistrza. Na podstawie tych dokumentów można ze szczegółami odczytać zrealizowane wówczas przedsięwzięcia restauratorskie.

Ponowne odkrycie Malborka wiąże się z wizytą Friedricha Gilly (w trakcie podróży inspekcyjne jego ojca Davida Gilly) latem 1794 r. (Il. 7) ) Friedrich wykonał liczne widoki niszczejącej rezydencji wielkiego mistrza, utrzymane w romantycznym charakterze i wystawił dziesięć arkuszy akwarel w 1795 r. na corocznej wystawie Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa ta okazała się dużym sukcesem, autor widoków otrzymał nagrodę akademii, jedną z akwarel nabył sam król, drugą - kurator wystawy, minister Friedrich Anton von Heynitz. Malborskie rysunki Friedricha Gilly jawią się – zarówno pod względem artystyczno-formalnym jak też znaczenia ich treści oraz z uwagi na ich społeczno-kulturalne działanie – jako wczesne w pełni wykształcone dzieła romantyzmu. Ze względu na czas powstania (1794 r.) można stwierdzić, że niemiecki wczesny romantyzm rozpoczyna się wraz z Friedrichem Gilly w Malborku. I chodzi tu nie tylko o wartość estetyczną gotyckiej, częściowo zrujnowanej budowli, lecz także o rolę Malborka i zakonu krzyżackiego dla historii Prus. Malbork był w XVIII wieku w pruskiej historiografii całkowicie zapomniany a wizerunek zakonu krzyżackiego - zdecydowanie negatywny. Ponieważ rozwiązanie Zakonu w Prusach w 1525 r. przez Albrechta von Brandenburg było podstawą wcielenia Prus w strefę władzy książąt brandenburskich, władza Zakonu w Prusach musiała uchodzić za niesłuszną i bezprawną. W przeciwnym razie wcielenie Prus przez Brandenburgię musiałoby być prawnie nieuzasadnione. Była to linia argumentacji oficjalnej pruskiej historiografii do końca XVIII wieku. Gilly po raz pierwszy zerwał z taką perspektywą historyczną, uznając, w opublikowanych w 1796 r. komentarzach do swoich rysunków, rycerzy zakonnych za praojców Królestwa Prus i dokonując tym samym zmiany paradygmatu w pruskiej narracji historycznej. Ukierunkowane na średniowiecze poszukiwania tożsamości przez państwa niemieckie, zachwiane w swojej historycznej legitymacji wskutek rewolucji francuskiej, były ważnym elementem romantycznej myśli, którą Friedrich Gilly wyprzedził swoim malborskim doświadczeniem.

Rysunki Friedricha Gilly oddziaływały nie tylko za pośrednictwem wystawy w Berlinie, szerszy oddźwięk wywarła wydana przez Friedricha Fricka w latach 1799-1803 wielkoformatowa publikacja grafik w technice akwatinty. Zawierała ona, obok widoków opartych na rysunkach Gilly, także dodatkowe widoki i rysunki inwentaryzacyjne Malborka. (Il. 8) Była to pierwsza obszerna dokumentacja średniowiecznego zabytku architektury na obszarze niemieckojęzycznym w ogóle. Tym samym Malbork stoi na początku stopniowego, ponownego odkrywania gotyckiej architektury w Niemczech – także to stanowi zasadniczą cechę romantyzmu.

Rola Friedricha Gilly w procesie ponownego odkrywania Malborka jako miejsca pamięci i identyfikacji dla pruskiej historii jest obecna w literaturze przedmiotu. Jego decydujący, inicjujący wkład w obudzenie romantyzmu dotąd jednak pozostawał prawie niedostrzegany. Jego malborskie widoki odpowiadają pod względem formalnym i treściowym całkowicie artystycznym kryteriom romantyzmu – dokładnie tak samo jak jego historyczne odniesienia do średniowiecza odpowiadają nowej legitymizacji pruskiego patriotyzmu. Friedrich Gilly bywał także w kształtujących się kręgach berlińskich wczesnych romantyków, w szczególności znany był Wackenroderowi i Tieckowi. Jego widoki i przemyślenia na temat Malborka oddziaływały także na młodą generację założycieli pruskich romantyków bezpośrednio przedtem jak oni po raz pierwszy ogłosili publicznie własne dzieła. Jednak w niemieckich badaniach nad romantyzmem Gilly dotąd nie był brany pod uwagę, chociaż lub może właśnie dlatego, że zaprezentował on swoje rysuni dziesięć lat wcześniej niż Caspar David Friedrich czy inni artyści epoki.

Równolegle do praktycznych prac restauratorskich prowadzonych w Pałacu Wielkich Mistrzów, Theodor von Schön zainicjował ideologiczno-popularyzatorską kampanię, w ramach której ukazać się miał szereg publikacji, mających na celu zasadniczą zmianę historycznego wizerunku Malborka w społeczeństwie pruskim i ugruntowanie pozycji dawnej rezydencji zakonnej jako historycznego miejsca pamięci. Jest to poglądowy przykład celowej polityki historycznej, która rzeczywiście prowadziła do zamierzonego rezultatu. Oddziaływanie albumu z widokami Malborka autorstwa Fricka i Gilly około 1800 r. było w znacznym stopniu ograniczone do kręgów młodych, zainspirowanych budzącym się romantyzmem pruskich intelektualistów. Theodor von Schön chciał natomiast wzbudzić zachwyt dla Malborka w szerokich kręgach społecznych, budując jednocześnie świadomość historyczną, opartą na zakonie krzyżackim, który dzięki swoim osiągnięciom na polu kultury i religii, stanowić może fundament tożsamości współczesnego Królestwa Prus.

W tym celu w przeciągu paru lat (między 1819 a 1824 r.) zlecił on wydanie i kolportaż kilku publikacji, adresowanych do różnych grup społecznych. Były to krótkie rozprawy historyczne i sprawozdania z podróży, które ogółowi społeczeństwa przybliżyć miały, w zwięzłej i łatwo zrozumiałej formie, fundamentalne znaczenie Malborka. Wkrótce potem wyszły spod pióra Johannesa Voigta dwa różne przewodniki, oferowane turystom na miejscu za przystępna cenę. (Il. 9) Należą one do pierwszych przykładów w swoim gatunku literackim na obszarze niemieckojęzycznym. Aby zjednać zainteresowanie dla Malborka wśród pruskich kręgów militarnych, Theodor von Schön zachęcił majora Ludwiga von Auer do zredagowania krótkiej wojennej historii Malborka, od średniowiecza do wojen napoleońskich. Książeczka została wydrukowana w znacznym nakładzie 8000 egzemplarzy, a nadprezydent zarządził, że z tego 6000 sztuk rozprowadzonych miało zostać wśród pruskiej armii.

Obok tych popularnych krótkich opracowań Theodor von Schön zainicjował jednak także wydanie ambitnych naukowych dzieł. Udało mu się np. skłonić wrocławskiego historyka sztuki Johannesa Büschinga do napisania monografii budowlanej Malborka, która ukazała się w 1823 r. (Il. 10)i była to pierwsza niemieckojęzyczna naukowa analiza średniowiecznego zabytku architektury w ogóle. Rok później ukazało się pierwsze szczegółowe opracowanie średniowiecznej historii Malborka Johannesa Voigta, który przeanalizował liczne oryginalne źródła pisane z zasobów archiwum królewieckiego i wydał jako aneks źródłowy.

Na tym Theodor von Schön zakończył pierwszą fazę swojej działalności w zakresie polityki historycznej, na niwie publicystycznej. Chciał on, po wojnach napoleońskich, przesunąć Malbork i zakon krzyżacki z zapomnienia XVIII wieku w centrum średniowiecznej historii Prus. Starania te w przeciągu krótkiego okresu czasu zakończyły się pełnym sukcesem. Malbork urósł na ponad stulecie do rangi prusko-niemieckiego symbolu narodowego i stał się miejscem pamięci par excellence. Przy całej retrospektywnej krytyce, narosłej później nacjonalistycznej symboliki Malborka jako twierdzy niemieckości na wschodzie, należy zauważyć, że intelektualne zaangażowanie w sprawę Malborka we wczesnych dekadach XIX wieku różniło się znacznie od agresywnie nacjonalistycznej postawy czasów późniejszych. Pobudki romantycznie motywowanego patriotyzmu wynikały z pozytywnego odbioru piękna i wzniosłości kultury średniowiecza. Czytając teksty Voigta, wydaje się, że inspirowały go romantyczne nowele, które przesuwają świat w promiennie idealne światło. Tu wyczuwa się bardzo wyraźnie literacki wpływ Josepha von Eichendorffa, który w okresie gdańskim i królewieckim (pomiędzy 1821 a 1831 r.) również aktywnie współpracował z Theodorem von Schön przy projekcie malborskim.

Jako uzupełnienie publikacji drukowanych w 1819 r. w Berlinie zorganizowana została specjalna prezentacja Malborka w dioramie Gropiusa, gdzie rezydencja Zakonu ze scenami z przeszłości i teraźniejszości, w postaci sześciu (zaprojektowanych przez Schinkla) przedstawień w przestrzennych dioramach zaprezentowana została publiczności. Dioramy zostały następnie pokazane również w innych miastach, dzięki czemu stopień znajomości Malborka w Niemczech wyraźnie wzrósł.

Wpływ tej obliczonej na szeroki odbiór polityki historycznej uchwytny jest na podstawie analizy artykułów w popularnych czasopismach czy encyklopediach z tego czasu.

Inicjatywa i organizacja romantycznej restauracji spoczywała w rękach Theodora von Schön, nadprezydenta Prus Wschodnich i Zachodnich i od 1842 malborskiego burgrabiego, który kierował tym projektem od 1815 r. do swojej śmierci w 1856 r. Zasadniczym powodem wielkiego zaangażowania Schöna w projekt restauratorski była bez wątpienia poświadczona w wielu pismach, wywołana także przez romantyczne widoki, osobista fascynacja wzniosłością i pięknem średniowiecznej rezydencji. Spoglądając wstecz na swoje życie, widział on nawet, rozczarowany porażką swojej politycznej kariery, w restauracji Malborka jedyny trwały i osobiście satysfakcjonujący go sukces jego życia.

Poza tym troska Theodora von Schöns o Malbork miała także jasne polityczne podłoże, co w naukowej dyskusji dotąd było raczej pomijane. Nadprezydent z ideą restauracji średniowiecznego zamku powiązał wizję polityczną zreformowanego Królestwa, z reprezentacją stanową i konstytucją, jak wyobrażano je sobie w kręgach reformatorów skupionych wokół Steina i Hardenberga – do którego młodych współpracowników Theodor von Schön należał. Poprzez Malbork i w Malborku chciał Schön króla i naród (reprezentowany przez stany) złączyć w harmonijną jedność, czemu w jego oczach zagrażała przede wszystkim rozrastająca się centralna biurokracja w Berlinie. Tą symboliczną funkcję wyjaśnił Schön w 1818 r. w liście do kanclerza von Hardenberg: „Każdy naród musiał mieć swój pogodny Westminster, gdzie król jest patronem i wszyscy szlachetni narodu są w domu. Malbork ze względu na swoją historię i swoje piękno znakomicie się do tej roli nadaje.“ Wyobrażenie przykładnej symbiozy króla i narodu odpowiadało romantycznemu idealnemu obrazowi średniowiecznego społeczeństwa stanowego. Takie harmonijne państwo stanowe faktycznie nie istniało oczywiście w średniowieczu, ani też nie możliwe było urzeczywistnienie owego ideału u progu nowoczesności. Stanowił on jednak dla reformatora Schöna za jego życia cel do osiągnięcia.

Faworyzowanej przez Schöna i jego sojuszników romantyczno-liberalnej wersji interpretacji Malborka nie dało się przeforsować na przestrzeni XIX wieku. W drugiej połowie stulecia coraz bardziej wysuwała się na pierwszy plan skierowana przeciwko Słowianom niemiecko-narodowa symbolika Malborka jako twierdzy niemieckości na wschodzie. Najpóźniej od słynnego historycznego eseju Heinricha von Treitschke (1862) ta utrzymana w agresywnym, nacjonalistycznym tonie klasyfikacja Malborka (aż do drugiej wojny) była dominującą. Wczesne liberalno-romantyczne konotacje Malborka (nawet jeśli w tym można odnaleźć już pewne oznaki szowinizmu niemieckiego) powinny zostać gruntownie przebadane i przedstawione jako ważny aspekt historii recepcji. Stanowią one także uwagi godną część wczesnej historii niemieckiego liberalizmu.

Rozpoczęta w 1817 r. restauracja zamku w Malborku stanowiła pierwsze szeroko zakrojone przedsięwzięcie w zakresie ochrony zabytków architektury w nowoczesnym ujęciu. Był to pionierski projekt nie tylko pod względem teoretyczno-naukowym lecz także praktyczno-konserwatorskim. Motywację dla idei restauracji stanowiła wyłącznie wysoka ocena historycznej i estetycznej wartości budowli przez Theodora von Schön i jego sojuszników. Nie było żadnych praktycznych, użytkowych przesłanek, uzasadniających podjęcie działań budowlanych – wręcz przeciwnie zwolennicy restauracji musieli zmagać się z oporem organów władzy budowlanej, które z pobudek ekonomicznych forsowały przebudowę w duchu nowoczesnym lub rozbiórkę. W koncepcji Theodora von Schön nie była przewidziana żadna konkretna forma użytkowania pomieszczeń Pałacu. Miał on raczej tylko poprzez swoje piękno i dostojność podnosić na duchu odwiedzających. Jedynie sztuka i historia stanowiły rację bytu tej budowli. Ten radykalny odwrót od zasady użyteczności, która do około 1800 r. uchodziła za rodzaj dogmatu w pruskiej administracji budowlanej, stanowi zasadniczą zmianę paradygmatów i tym samym – podstawę dla wprowadzenia idei ochrony zabytków do państwowej polityki budowlanej. Po restauracji Pałac faktycznie z ekonomicznego punku widzenia pozostawał bezużyteczny. Poza okazjonalnymi uroczystościami i imprezami, odrestaurowane pomieszczenia były puste i oddziaływały na odwiedzających (którzy mieli tam wolny wstęp) jedynie poprzez odczucie przestrzeni oraz powiązaną z tym pamięć o średniowiecznych, pierwotnych dziejach Prus. (Il. 11) Przeżycie historyczne ożywiał Theodor von Schön poprzez wyżej już przywołaną intensywną działalność wydawniczą, dotyczącą Malborka.

Także pod względem praktyki wkroczono na całkowicie nowe drogi. Celem prac restauratorskich było przywrócenie pierwotnego, średniowiecznego stanu Pałacu. Osiągnięto to poprzez usunięcie wtórnych przebudów oraz rekonstrukcję brakujących elementów budowli. Podstawę do koncepcji rekonstrukcji stanowiły badania architektoniczne w nowoczesnym rozumieniu. Z jednej strony ujawnione w trakcie usuwania wtórnych nawarstwień starsze fragmenty były dokumentowane pisemnie lub w formie rysunku i na ich podstawie formułowano wnioski o stanie pierwotnym. Równolegle do tego w królewieckim archiwum przejrzano starsze źródła pisane, aby pozyskać wskazówki odnośnie do użytkowania i struktury Pałacu w okresie średniowiecza. Zatrudnionymi do tych badań osobami byli Ludwig Häbler (z Malborka) i Johannes Voigt (z Królewca), którzy nieustannie starali się powiązać informacje z badań architektonicznych i ze źródeł archiwalnych. Świadczy o tym zachowana w archiwum zamkowym obszerna ich korespondencja. Z wyników badań architektonicznych wywodzili oni wytyczne dla praktycznych przedsięwzięć budowalnych.

Tym samym pod względem metody wkroczono na nową drogę, w kierunku sposobu postępowania, który zasadniczo do dziś obowiązuje w ochronie zabytków. Doszło przy tym jednak także do błędnych interpretacji i pomyłek, co nie jest niczym dziwnym, wziąwszy pod uwagę fakt braku doświadczenia badaczy, którzy do żadnych bezpośrednich wzorców dla takich metod badawczych sięgnąć nie mogli. Poza tym istniał konflikt pomiędzy życzeniami badaczy architektury, domagającymi się jej zachowania w maksymalnym stopniu lub wiernego odtworzenia w oparciu o naukowe przesłanki, a realizującymi prace budowlane, którzy podejmowali działania w oparciu o praktyczne wymogi i dążyli do innych rozwiązań. Zasadniczo można jednak stwierdzić, że ogólnie w ramach romantycznej restauracji dużą wagę przywiązywano do ochrony oryginalnej substancji budowli. Dowolne ingerencje lub swobodne rekonstrukcje można odnotować tylko w niewielu miejscach. Tak więc metoda postępowania w ramach pierwszej restauracji była znacznie bardziej powściągliwa niż w ramach rozpoczętej w późnym XIX wieku drugiej fazy prac. Theodor von Schön nakazał w 1831 roku, aby wszystkie dokumenty wytworzone w związku z restauracją były gromadzone w jednym własnym archiwum. Także ten obowiązek przechowywania dokumentów odpowiada współczenym zasadom dokumentacji. Umożliwiło to obecne badania, zrozumienie ówczesnego sposobu postępowania uczestniczących w procesie restauracji osób oraz toczących się w tle dyskusji, aż do najdrobniejszego szczegółu.